3 for 2 - Vi giver den billigste gratis | Se udvalg

pixizoo protect forsikring

Ved at tilkøbe en Pixizoo Protect Allrisk forsikring er du langt bedre beskyttet end med din almindelige reklamationsret. Nedenfor kan du læse om, hvad den dækker. Du er bl.a. sikret imod funktionsfejl, udefrakommende skader eller væske/fugtskader. Det betyder, at du er sikret, hvis du skulle være uheldig at tabe din babyalarm. Derudover er der også inkluderet en selvrisikodækning op til 1.500,- på barnevogne og klapvogne. Det vil sige, hvis din klapvogn/barnevogn bliver stjålet, og du har en Allrisk forsikring, så dækker din Pixizoo Protect Allrisk op til 1.500,-, af den selvrisiko du måtte have.

 

Allrisk forsikring på babyalarmer 

Se IPID oversigt her

Produkter og dækning:

 Udefrakommende skader (dækker ikke tyveri og batteri)
 Ingen selvrisiko

Allrisk forsikring på klapvogne/barnevogne

Se IPID oversigt her

Produkter og dækning*

 Udefrakommende skader
 Udvidet teknisk garanti
 Ingen selvrisiko
 Selvrisiko eliminering op til DKK 1.500,- ved tyveri

Forsikring med udvidet garanti på klapvogne/
barnevogne

Se IPID oversigt her

Produkter og dækning*

 Udvidet teknisk garanti
 Ingen selvrisiko

*Stel, hjul og lift er omfattet af dækningen. Tilbehør såsom bl.a. regnslag, myggenet, kopholder mv. er ikke omfattet af dækningen.

 ____________________________________________________

Hvad dækker Allrisk forsikringen?

1. Funktionsfejl

Mekaniske eller elektriske funktionsfejl* i produktet, som følge af almindelig brug*

2. Pludselig udefrakommende skade

Udefrakommende skade som sker uventet og pludseligt på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.
Den pludselige udefrakommende skade må ikke være undtaget forsikringens dækning efter pkt. 4.B. 1-15

3. Væske- og fugtskader

Skader på babyalarmer som følge af, at væske eller fugt uventet og pludseligt trænger ind.
Væske og fugtskader må ikke være omfattet af dækningerne under pkt. 4.A.1-5, ligesom typen af skade ikke må være undtaget efter pkt. 4.B.1-15.

4. Selvrisiko dækning ved tyveri

Har du tegnet en forsikring mod tyveri i et andet forsikringsselskab, hvor der opkræves selvrisiko i forbindelse
med et dækningsberettiget tyveri af barnevogn eller klapvogn, dækkes den selvrisiko med op til kr. 1.500.

 

Forsikringen dækker ikke:

1. Skader som følge af brand

2. Skade som følge af tyveri eller bortkomst

3. Skader som følge af lynnedslag, kortslutning, induktion, overspænding eller lignende

4. Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering, fejlbetjening, forkert reparation eller skader sket under reparation

5. Skader, som er lavet med vilje (forsætligt)

6. Indirekte skader eller økonomiske følgeskader

7. Kosmetiske skader herunder ridser, skrammer, tilsmudsning og slitage

8. Skader på batterier af enhver art

9. Tab af software eller data – herunder digitale billeder, applikationer* og musikfiler

10. Almindelig vedligeholdelse – herunder rensning og softwareopdateringer på apparatet

11. Skader som følge af virusangreb eller fejl i programmer eller data

12. Fejl i komponenter, der ikke blev leveret sammen med apparatet ved købet

13. Skader på tilbehør – herunder batterier, regnslag, myggenet, kopholder mv.

14. Skader eller fejl, som opstår efter et uautoriseret indgreb* på produktet

15. Skader, der er dækket af en garanti- eller serviceordning eller af Købelovens reklamationsret

___________________________________

 

Hvad dækker forsikringen med udvidet garanti?

1. Funktionsfejl:

Mekaniske eller elektriske funktionsfejl* i produktet, som følge af almindelig brug*

Forsikringen dækker ikke:

1. Skader som følge af brand og vand

2. Skade som følge af tyveri eller bortkomst.

3. Skader som følge af lynnedslag, kortslutning, induktion, overspænding eller lignende

4. Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering, fejlbetjening, forkert reparation eller skader
sket under reparation

5. Skader, der er opstået som følge af en udefrakommende påvirkning herunder stød og slag

6. Skader, som er lavet med vilje (forsætligt)

7. Indirekte skader eller økonomiske følgeskader

8. Kosmetiske skader herunder ridser, skrammer, tilsmudsning og slitage

9. Skader på batterier af enhver art

10. Tab af software eller data – herunder digitale billeder, applikationer* og musikfiler

11. Almindelig vedligeholdelse – herunder rensning og softwareopdateringer på apparatet

12. Skader som følge af virusangreb eller fejl i programmer eller data

13. Fejl i komponenter, der ikke blev leveret sammen med apparatet ved købet

14. Skader på tilbehør – herunder batterier, regnslag, myggenet, kopholder mv.

15. Skader eller fejl, som opstår efter et uautoriseret indgreb* på produktet

16. Skader, der er dækket af en garanti- eller serviceordning eller af Købelovens reklamationsret

___________________________________

 

Securator Forsikring - vilkår

Aftalegrundlag
Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne.
For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler,
i det omfang sidstnævnte ikke er fraveget.

Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen.

Tilsyn og Garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde din bestilling
Ifølge forsikringsaftalelovens § 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har
modtaget forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne:

- Hvis du fx får betingelserne mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15.
- Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag.

Sådan fortryder du
Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver Securator besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller email
- skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen,
hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide.

Du kan give besked til:

Securator
Nydamsvej 17
8362 Hørning
Telefon 70 22 07 30
E-mail [email protected]

Andre oplysninger

Generelt om forsikringen

Securator og Tryg Forsikring A/S

Securator er en del af Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 2426 0666).

Persondatapolitik
Sammendrag af persondatapolitik
’Dine personoplysninger behandles i henhold til EU's databeskyttelsesforordning og supplerende svensk databeskyttelseslov.
Personoplysninger, der bliver behandlet er f.eks. navn, adresse, CPR-nummer, økonomiske forhold, betalingsinformation,
helbredstilstand, øvrige oplysninger, der er nødvendige for tegning, fornyelse/ændring af forsikring, eller ændring af
forsikringsadministration, såvel som oplysninger, der videregives i forbindelse med erstatning osv. Oplysningerne, kan til nævnte
formål, blive videregivet til samarbejdspartnere i og uden for EU og EØS, forsikringsformidlere eller andre selskaber i koncernen.
Oplysningerne kan også blive videregivet til myndighederne, hvis loven kræver det.

Securator er dataansvarlig. Du har ret til at få oplyst, hvordan dine oplysninger behandles og anmode om udtræk af dette
(registerudtræk). Du har også ret til at få urigtige oplysninger rettet, eller i visse tilfælde slettet. Du kan ligeledes anmode om, at
behandlingen begrænses, eller gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt anmode om, at de oplysninger du
har videregivet til os flyttes til en anden virksomhed eller myndighed (dataportabilitet).

Kontakt os gennem vores databeskyttelsesansvarlige:

Adresse: Securator, Nydamsvej 17, 8362 Hørning
Telefon: +45 70 22 07 30
E-mail: [email protected]

Ved kontakt kan du anmode om, at vores persondatapolitik sendes til dig pr. post, samt meddele at dine personoplysninger ikke
må anvendes til direkte markedsføring.


Se vores persondatapolitik på https://affinity.tryg.dk/gdpr for fuldstændige oplysninger om behandlingen af personoplysninger

Provision
Securator aflønner forretningen eller netbutikken for salg af forsikringer. Ved henvendelse til den pågældende forretning eller
netbutik kan du få oplysning om, hvorvidt forretningens eller netbutikkens personale modtager provision for det konkrete salg.

1. Hvem er forsikret?
A. Forsikringstageren, der oprindeligt har købt og ejer produktet.

B. Ny ejer af produktet, som senere på lovlig vis overtager og ejer produktet.

2. Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, uanset hvor i verden produktet befinder sig på skadetidspunktet, dog kan skadebehandling
og erstatning kun ske, som beskrevet i punkt 5, i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland).

3. Hvilket apparat omfatter forsikringen?
Forsikringen dækker det produkt, der fremgår af forsikringsbeviset.

4. Hvordan erstatter Securator skaderne?
Forsikrede skal anvende Securator eller en reparatør, der er anvist af Securator til reparation og/eller genlevering af det
beskadigede produkt. Securator kan vælge mellem følgende måder at erstatte det skadede produkt på efter en skade:

A. Reparation
Securator betaler, hvad det koster at lade det beskadigede produkt reparere, så det kommer i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand
forstår Securator, at produktet i sin ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi* for forsikrede som før skaden.

B. Totalskade/genlevering
Skønner Securator, at reparationsudgifterne overstiger værdien af et teknisk tilsvarende produkt, er produktet totalskadet. Er produktettotalskadet, erstatter Securator
med et teknisk tilsvarende apparat med højst den købspris, der fremgår af kvitteringen eller købsbeviset.

C. Kontanterstatning
Securator betaler ikke kontanterstatning.

5. Hvis skaden sker

A. Du skal anmelde skaden hurtigst muligt
Sker der en skade, skal Securator have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på www.securator.dk eller på telefon 70 22 07 30.
Når du anmelder en skade gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler og lov om forældelse af fordringer.
Du skal oplyse dit forsikringsbevisnummer ved anmeldelse af skade.

B. Du skal afværge eller begrænse en skade
1. Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Securator kan iværksætte handlinger med samme formål.
2. Forsikringen dækker også, hvis der sker skade på det forsikrede apparat i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade.
3. I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler Securator ud over forsikringssummen rimelige, nødvendige og dokumenterede merudgifter til redning og bevaring.

C. Udbedring af en skade – kun efter aftale med Securator
Udbedring af skade, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun ske efter aftale med Securator. Foreløbig udbedring må dog ske, hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger.
Forsikrede skal opbevare eventuelt udskiftede dele, indtil skadesagen er afsluttet.

6. Selvrisiko
Der er ingen selvrisiko

7. Ret til besigtigelse
I det tilfælde, hvor forsikring og apparat ikke købes samtidig, har Securator ret til at besigtige apparatet for at vurdere risikoen.

8. Sikkerhedsforskrifter og Forsigtighedskrav
Den forsikrede skal sørge for, at producentens anvisninger for montering, installation, brug, pleje og vedligeholdelse følges.
Transport af forsikret produkt skal ske på en sådan måde, at skade så vidt muligt forhindres, for eksempel skal transportinstruktionerne i brugsanvisningen/instruktionsbogen følges.

A. Forsigtighedskrav
Det forsikrede produkt skal behandles med normal forsigtighed, så skader så vidt muligt forhindres.
For eksempel må produktet ikke benyttes i omgivelser, hvor der er åbenlys risiko for skade.

B. Reduktion eller bortfald af erstatning

Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke er opfyldt, eller hvis forsigtighedskravet ikke efterleves, reduceres erstatningen.
Ved grov eller alvorlig forsømmelse kan erstatningen helt bortfalde (reduktion med 100%).

Der henvises til forsikringsaftalelovens § 51 (sikkerhedsforskrifter) og § 18-20 (forsætlig eller uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden)

9. Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af:

A. Krig mv.
Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.

B. Naturkatastrofer
Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark.

C. Oversvømmelse mv.
Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, vandløb i Danmark.

D. Atomenergi mv.
Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

10. Varighed og opsigelse

A. Hvor længe gælder forsikringen?
Forsikringen gælder i den periode, der er angivet på forsikringsbeviset.

B. Hvornår ophører forsikringen?
1.
Forsikringen ophører, når forsikringsperioden er udløbet.
2. Forsikringen ophører, hvis der er ydet totalskadeerstatning. Præmien af den resterende forsikringsperiode bliver ikke betalt tilbage ved totalskade.

Hvis forsikringen ikke er fuldt ud betalt på ophørstidspunktet, vil det resterende beløb blive opkrævet.

11. Forsikringens betaling

A. Pris og afgifter
Prisen bliver fastsat efter Securator’s gældende tarif. Tryg Forsikring står for eventuel stempelafgift. Stempelafgiften kan
opkræves efter stempellovens § 70.

B. Udgifter til opkrævning
Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen.

12. Klagemulighed
Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Securator om forsikringsforholdet, og giver henvendelsen til Securator ikke et
tilfredsstillende resultat, kan forsikrede skriftligt klage til:

Tryg Forsikring
Kvalitetsafdelingen, Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: [email protected]

Giver henvendelsen til Tryg Forsikring ikke et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00 mellem kl. 10 og 13

13. Lovgivning
Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.
Efter lov om forsikringsaftaler kan din erstatning nedsættes eller helt bortfalde, hvis du:

1. Med overlæg (svigagtigt) har tilbageholdt oplysninger, eller bevidst har givet urigtige oplysninger med betydning for forsikringen.
2. Ikke overholder dine pligter, som anført i disse forsikringsbetingelser.
3. Som følge af alvorlig skødesløshed (grov uagtsomhed) er skyld i skaden.

Ordforklaring

Her forklarer vi de ord i betingelserne, der er markeret med en*

Almindelig brug
Ved almindelig brug forstår Securator, at produktet udelukkende bliver benyttet i en privat husholdning. Benytter man apparatet i
forbindelse med opfyldelse af en erhvervskontrakt, eller bliver apparatet anvendt mod betaling af andre end forsikrede, er dette
ikke almindelig brug.

Funtionsfejl
Ved funktionsfejl i produktet forstår Securator mekaniske eller elektriske svigt i produktet, som gør, at produktet ikke kan benyttes
til dets oprindelige formål.

Nytteværdi
Ved nytteværdi forstår Securator, hvilken nytte den forsikrede kunne have haft af produktet, hvis skaden ikke var sket, samt hvor
længe den forsikrede kunne have haft nytte af produktet.

Uautoriseret indgreb
Ved et uautoriseret indgreb forstår Securator, at andre end et autoriseret værksted foretager ændringer af eller i produktets teknik
og/eller software.

Forsikringsbeviset
Forsikringsbeviset udgøres af købsbeviset/købskvitteringen eller policen.